Naslovnica Grane prava

Grane prava

Zajednički odvjetnički ured Dražen Vuković i Saša Lalić – područja rada:

Rješavanje sporova

 • Inozemne i domaće arbitraže
 • Arbitraže s međunarodnim elementima
 • Mirenja
 • Trgovački sporovi
 • Stečajevi
 • Obveznopravni sporovi i drugi sporovi iz sfere privatnog građanskog prava
 • Naplata dugovanja
 • Radni sporovi
 • Ovršni postupci
 • Sporovi o zaštiti okoliša
 • Sporovi o zaštiti prava intelektualnog vlasništva
 • Porezni sporovi

Pravo društava i trgovačko pravo

 • Savjetodavne usluge u vezi s osnivanjem trgovačkih društava i drugih pravnih osoba (ustanova, udruga,...) u skladu s potrebama stranaka, priprema svih potrebnih dokumenata za osnivanje društva i ustanova (statuti, društveni ugovori, izjave, odluke)
 • Zastupanje u postupcima upisa u sudske registre pred nadležnim trgovačkim sudovima
 • Priprema i savjetovanje o organizaciji glavnih skupština društva i savjeti o pravima članova društva, te drugih statutarnih promjena u društvu
 • Priprema organizacijskih dokumenata (pravilnici o organizaciji, poslovnici o radu uprave, poslovnici o radu nadzornog odbora)
 • Provođenje pravnog aspekta "due diligence"

Pripajanje, spajanje i privatizacija

 • Strukturiranje pripajanja i spajanja
 • Provjera pravne i regulatorne usklađenosti
 • Pripremanje ponudbene dokumentacije
 • Otkup poduzeća od strane menadžmenta
 • Pripremanje obveznih ponuda za preuzimanje
 • Pravno usklađivanje ranije privatiziranih poduzeća

Porezno pravo

 • Pružanje pravnih savjeta u vezi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak, oporezivanje nekretnina, kapitala,...
 • Usluge poreznog zastupanja

Javna nabava

 • Pravni savjeti, usklađenje sa zakonskim odredbama i pripremanje natječajne dokumentacije za postupke javnih nabava prema Zakonu o javnoj nabavi, te postupcima po pravilima EiB, EBRD i WB
 • Priprema ponuda i pravno zastupanje u postupcima javnih nabava
 • zastupanje ponuđača u postupcima radi zaštite i ostvarenja povrijeđenih prava u postupcima javne nabave

Projekti financiranja

 • Savjetovanje pri strukturiranju i provedbi projekata financiranja (infrastrukturni projekti, koncesije za autoceste, distribucija plina, željeznice, luke,...)
 • BOT projekti
 • Javna privatna partnerstva (BOT, koncesijski modeli,...)

Energetika

 • Pravna i regulatorna usklađenost
 • Ostvarenje koncesija
 • Ishođenje dozvola i odobrenja
 • Sastavljanje projektnih ugovora, financijskih ugovora i ugovora o osiguranju

Građevinsko pravo

 • Pravna podrška u pokretanju i realizaciji građevinskih investicija
 • Pripremanje i ishođenje dozvola za građenje
 • Sastavljanje i tumačenje Ugovora o građenju (uključujući FIDIC, EiB, EBRD i WB ugovore)
 • Pravna podrška izvođačima u realizaciji zahtjeva iz ugovora o građenju prema Investitoru
 • Pravna podrška izvođačima o ispunjenju zakonskih obveza tijekom gradnje („licence“, ZNR, odobrenja)

Pravo osiguranja

 • Sastavljanje, prilagođavanje, tumačenje svih vrsta ugovora o osiguranju (osiguranje odgovornosti, imovine, CAR, životna osiguranja i dr.)
 • Pravno savjetovanje u postupku sklapanja ugovora o osiguranju i naplate šteta
 • Vođenje svih postupaka naplate šteta
 • Sporovi radi ostvarenja i zaštite prava iz osiguranja

Bankarstvo, financije i tržište kapitala

 • Pravni savjeti u vezi bankarskih i financijskih transakcija te transakcija vrijednosnim papirima
 • Izrada i tumačenje ugovora o bankarskim kreditima
 • Izrada i tumačenje ugovora o financijskom i operativnom leasingu
 • Pravni savjeti i izrada dokumentacije vezane uz swap vlasničke instrumente te poslovanje na burzama robom i vrijednosnicama
 • Pravni savjeti o Investicijskim fondovima, i o obvezama prema regulatornim tijelima

Zaštita tržišnog natjecanja

 • Usklađenost postupanja i transakcija sa zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja
 • Prijave i pravni savjeti vezani uz namjeru koncentracije
 • Vođenje postupaka vezanih uz zloupotrebu vladajućeg položaja

Zaštita prava intelektualnog vlasništva

 • Pretraživanje, registracija i praćenje i produživanje važenja žigova, patenata i industrijskog dizajna
 • Registracija autorskih prava
 • Izdavanje licenci, prijenos tehnologije i druge transakcije vezane uz prava intelektualnih vlasništva
 • Mjere protiv krivotvorenja
 • Ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva
 • Registracija naziva domene
 • Ostvarivanje prava na dizajn i sadržaj internet-stranice
 • Prava vezana uz intelektualno vlasništvo

Radno pravo

 • Pravna savjetovanja vezana uz radne odnose
 • Propisivanje djelokruga radnih prava i sistematizacija radnih mjesta
 • Izrada ugovora o radu i menađerskih ugovora
 • Raskidi i otkazi ugovora o radu
 • Programi restrukturiranja i plan zbrinjavanja viškova radnika
 • Programi stimulacije zaposlenika
 • Pravni savjeti sindikalnim udruženjima radnika i radničkom vijeću

Stvarno pravo

 • Osnivanje, upis, prijenos i prestanak prava vlasništva na nekretninama i vrjednijim pokretninama (motorna vozila, brodovi,...)
 • Osnivanje, upis, prijenos i prestanak stvarnih prava na tuđoj stvari (pravo građenja, služnosti, tereti,...)
 • Najmovi i zakupi
 • Pravno savjetovanje vezano uz ulaganje u nekretnine
 • provjera usklađenosti u pogledu zaštite okoliša